Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       Царук Марiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.05.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ювiлейний"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03055 м.Київ проспект Перемоги, 20
4. Код за ЄДРПОУ 00846694
5. Міжміський код та телефон, факс 0442365052 0442365052
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.05.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 15.05.2015 15.05.2015 фiзична особа - 98.1631 49.5955
Зміст інформації:
15.05.2015 року емiтентом отримано iнформацiю вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї емiтента в депозитарнiй системi про змiни, якi вiдбулися на рахунку власника 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента, а саме: - частка в статутному капiталi акцiонера "фiзична особа" зменшилась з 98,1631 % до 49,5955 % .
2 15.05.2015 15.05.2015 фiзична особа - 0 48.5677
Зміст інформації:
15.05.2015 року емiтентом отримано iнформацiю вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї емiтента в депозитарнiй системi про змiни щодо власника 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента, а саме: - частка в статутному капiталi акцiонера "фiзична особа" з 0 % набула 48,5677 %.