Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       Царук Марiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ювiлейний"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03055 м.Київ проспект Перемоги, 20
4. Код за ЄДРПОУ 00846694
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2365052 0442365052
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2015 звільнено головний бухгалтер Сизонюк Марiя Олексiївна
0.07
Зміст інформації:
28.04.2015 року звiльнено головного бухгалтера Товариства Сизонюк Марiю Олексiївну за власним бажанням в звязку з виходом на пенсiю ст.38 КзПП України ( наказ № 7-к вiд 28.04.2015 року). Фiзичною особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Перебувала на посадi з 23.06.1992 року.Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,070вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини не має.
29.04.2015 призначено головний бухгалтер Борiдко Нiна Степанiвна
0
Зміст інформації:
На посаду головного бухгалтера призначено Борiдко Нiну Степанiвну з 29.04.2015 року ( наказ № 8-к вiд 29.04.2015 року).Фiзичною особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.Часткою в статутному капiталi не володiє. За останнi 5 рокiв працювала головним бухгалтером Господарського управлiння Укоопспiлки м.Києва, бухгалтером Київської Регiонспоживспiлки "Управлiння ринкiв" . Призначено до припинення повноважень .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.