Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Царук Марiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ювiлейний"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03055 м. Київ пр. Перемоги, 20
4. Код за ЄДРПОУ 00846694
5. Міжміський код та телефон, факс (044)236-50-52 (044)236-20-89
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2014 припинено повноваження Ревiзор Дика Ганна Василiвна
0.0088
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Ювiлейний" (протокол № 29 вiд 14.04.2014 р.) припинено повноваження Ревiзора товариства Дикої Ганни Василiвни в зв"язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Фiзичною особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Перебувала на посадi протягом 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.04.2014 обрано Ревiзор Дика Ганна Василiвна
0.0088
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Ювiлейний" (протокол № 29 вiд 14.04.2014 р.) було припинено повноваження Ревiзора товариства Дикої Ганни Василiвни в зв"язку з закiнченням термiну дiї повноважень.
В зв"язку з цим Ревiзором товариства обрано Дику Ганну Василiвну строком на 5 рокiв. Фiзичною особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх 3 рокiв перебувала на посадi Ревiзора товариства, перед цим, протягом 3 рокiв була членом Ревiзiйної комiсiї АТЗТ "Ювiлейний". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.