Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.03.2018
Дата публікації 23.02.2018 12:13:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ювілейний"
Юридична адреса* 03055, м.Київ, проспект Перемоги, 20
Керівник* Царук Марія Степанівна - директор. Тел: 044 236 5052
E-mail* uvil@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Ювілейний»,

місцезнаходження якого: м. Київ, пр. Перемоги, 20

 повідомляє, що  чергові Загальні збори акціонерів товариства  відбудуться  30 березня   2018 року о 13:00 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні  офісу товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 12:00 до 12:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ювілейний» буде складено станом на 24:00 год. 26 березня 2018 року.

Проект  порядку денного з проектами рішень:

1. Обрання   лічильної   комісії чергових Загальних зборів, припинення повноважень лічильної комісії.  Обрання  Голови    та   секретаря  чергових Загальних  зборів  акціонерів.  Затвердження регламенту.Проект рішення: 1.1.Обрати Лічильну комісію чисельністю - 1 особа, персонально  Сизонюк М.О.1.2.Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних чергових Загальних зборів акціонерів.1.3.Обрати Головою зборів – Царук М.С., секретарем   –  Дику Г.В. 1.4.Затвердити наступний регламент проведення чергових Загальних зборів акціонерів:доповідь– до 15 хв.;виступи – до 10 хв.;відповіді на запитання – до 10 хвилин.2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Затвердження звіту. Основні  напрямки  діяльності  товариства на 2018 рік.Проект рішення: 2.Затвердити  звіт виконавчого органу про  результати  фінансово-господарської   діяльності  товариства за  2017 рік, основні  напрямки  діяльності  товариства на 2018 рік .3. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності  товариства за 2017 рік. Затвердження звіту.Проект рішення: 3.Затвердити Звіт Ревізора товариства  про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.4. Затвердження річного звіту (балансу) товариства, використання прибутку  за 2017 рік.    Проект рішення:   4.Затвердити річний звіт (баланс) товариства станом на 31.12.2017 року, дивіденди не нараховувати і не виплачувати, прибуток  за 2017 рік , що залишився після сплати податків,  в сумі 1,9 тисяч гривень направити до резервного фонду ПрАТ «Ювілейний».

Основні  показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)  

Назва показників

Період

звітній

попередній

Усього активи

1161,4

1081,3

Основні засоби

667,4

657,2

Запаси

9,8

8,6

Сумарна дебіторська заборгованість

169,3

153,2

Грошові кошти  та їх еквіваленти

306,5

253,9

Нерозподілений прибуток

3,0

27,4

Власний капітал

878,7

903,1

Зареєстрований ( пайовий/статутний ) капітал

228,7

228,7

Довгострокові  зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання

282,7

178,2

Чистий   фінансовий результат : прибуток ( збиток)

1,9

26,4

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

22865

22865

Чистий  прибуток ( збиток) на одну просту акцію ( грн.)

0,0831

1,1546

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Участь на Загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних  зборів акціонерів  за  місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20  щосереди  з  10:00 до 13:00, а в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна  особа за ознайомлення акціонерів з  документами   по  підготовці до чергових Загальних зборів  акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна. Довідки за телефоном: ( 044) 236-50-52. Адреса веб-сайту ПрАТ «Ювілейний», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.00846694.smida.gov.ua Директор ПрАТ «Ювілейний.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Царук Марія Степанівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2018
(дата)