Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.04.2016
Дата публікації 10.03.2016 12:51:52
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ювілейний"
Юридична адреса* 03055, м.Київ, проспект Перемоги, 20
Керівник* Царук Марія Степанівна - директор. Тел: 044 236 5052
E-mail* uvil@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Ювілейний»

 повідомляє, що  Загальні збори акціонерів товариства  відбудуться 15   квітня 2016 року о 12:00

за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні  офісу товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу . Представникам  акціонерів мати документ, що підтверджує  їх повноваження,  оформлений відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь  у Загальних зборах – 24:00 год.11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1.Обрання   лічильної   комісії, затвердження   її   складу.  Обрання  Голови    та   секретаря  Загальних  зборів  акціонерів.  1. Затвердження регламенту.2.  Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Затвердження звіту. Основні  напрямки  діяльності  товариства на 2016 рік. 3.Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності  товариства за 2015 рік . Затвердження звіту . 4.Затвердження річного звіту ( балансу ) товариства, використання прибутку  за 2015 рік.        5. Прийняття  рішення про попереднє схвалення  значних правочинів товариства,  необхідних для його  діяльності, надання повноважень  уповноваженій особі товариства   на укладання  та     підписання  значних  правочинів. 

Основні  показники фінансово-господарської діяльності( тис. грн.)  

Назва показників

Період

звітній

Попередній

Усього активи

1160,8

1274,8

Основні засоби

656,1

813,0

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

3,8

5,1

Сумарна дебіторська заборгованість

159,7

147,4

Грошові кошти  та їх еквіваленти

217,4

281,5

Нерозподілений прибуток

1,0

-86,0

Власний капітал

992,7

1168,6

Статутний капітал

228,7

228,7

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні зобов’язання

168,1

106,2

Чистий  прибуток ( збиток)

1,0

-86,0

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

22865

22865

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець   періоду ( осіб)

6

6

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються   питань порядку денного Загальних  зборів акціонерів  за  місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20  щосереди  з  10.00 до 13.00.Відповідальна  особа за ознайомлення акціонерів з  документами   по  підготовці до Загальних зборів  акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна. Довідки за телефоном: ( 044) 236-50-52. Підтверджую достовірність інформації,  що  міститься  у  повідомленні. Директор ПрАТ «Ювілейний» М.С.Царук 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Царук Марія Степанівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2016
(дата)