Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 23.03.2015 11:51:28
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ювілейний"
Юридична адреса* 03055, м.Київ, проспект Перемоги, 20
Керівник* Царук Марія Степанівна - директор. Тел: 0442363172
E-mail* uvil@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Ювілейний» повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 23 квітня 2015 року о 12.00 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні актової зали. Реєстрація акціонерів та їх представників з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу . Представникам акціонерів мати документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 год.17 квітня 2015 року. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії, затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту.2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Затвердження звіту. Основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік . Затвердження звіту . 4.Затвердження річного звіту ( балансу ) товариства, використання прибутку, покриття збитків за 2014 рік. 5. Про вирішення питання щодо реорганізації ПрАТ «Ювілейний» .6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів товариства, надання повноважень Директору на укладання та підписання значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності( тис. грн.) Назва показників Період звітній Попередній Усього активи 1274,8 1540,9 Основні засоби 813,0 816,9 Довгострокові фінансові інвестиції Запаси 5,1 9,1 Сумарна дебіторська заборгованість 147,4 77,5 Грошові кошти та їх еквіваленти 281,5 442,9 Нерозподілений прибуток -86,0 -58,4 Власний капітал 1168,6 1422,9 Статутний капітал 228,7 228,7 Довгострокові зобов’язання Поточні зобов’язання 106,2 118,0 Чистий прибуток ( збиток) -86,0 -71,9 Середньорічна кількість акцій ( шт.) 22865 22865 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 6 9 Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20 щосереди з 10.00 до 13.00.Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна. Довідки за телефоном: ( 044) 236-50-52. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ «Ювілейний» М.С.Царук.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Царук Марія Степанівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015
(дата)