Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2014
Дата публікації 12.03.2014 11:32:12
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ювілейний"
Юридична адреса* 03055, м.Київ, проспект Перемоги, 20
Керівник* Царук Марія Степанівна - директор. Тел: 0442363172
E-mail* uvil@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Ювілейний»
повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 14 квітня 2014 року о 12.00
за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні актової зали.
Реєстрація акціонерів та їх представників з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу . Представникам акціонерів мати документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 год. 08 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Затвердження звіту. Основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік.
3. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік . Затвердження звіту .
4. Затвердження річного звіту ( балансу ) товариства, використання прибутку, покриття збитків за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів товариства, надання повноважень Директору на укладання та підписання значних правочинів.
6. Про обрання Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності( тис. грн.)
Назва показників Період
звітній Попередній
Усього активи 1540,9 1802,4
Основні засоби 816,9 811,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 9,1 27,3
Сумарна дебіторська заборгованість 77,5 91,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 442,9 678,6
Нерозподілений прибуток -58,4 13,5
Власний капітал 1422,9 1665,1
Статутний капітал 228,7 228,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 118,0 131,4
Чистий прибуток ( збиток) -71,9 0,7
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 22865 22865
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 9 14
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20 щосереди з 10.00 до 13.00.Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна. Довідки за телефоном: ( 044) 236-50-52. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ «Ювілейний» М.С.Царук 07.03.2014 року.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в "Бюлетень"Цінні папери України" №44 від 07.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Царук Марія Степанівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2014
(дата)