Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.11.2013
Дата публікації 05.11.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ювілейний"
Юридична адреса* 03055, м.Київ, проспект Перемоги, 20
Керівник* Царук Марія Степанівна - директор. Тел: 0442363172
E-mail* uvil@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Ювілейний»
повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 09 грудня 2013року о 12.00
за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні актової зали.
Реєстрація акціонерів та їх представників з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу . Представникам акціонерів мати документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 24:00 год. 03 грудня 2013 року.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту.
2. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів товариства, надання повноважень Директору на укладання та підписання значних правочинів .
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20 щосереди з 10.00 до 13.00.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових Загальних зборів акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна. Довідки за телефоном: ( 044) 236-50-52.
Директор ПрАТ «Ювілейний»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Царук Марія Степанівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.11.2013
(дата)