Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2013
Дата публікації 19.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ювілейний"
Юридична адреса* 03055, м.Київ, проспект Перемоги, 20
Керівник* Царук Марія Степанівна - директор. Тел: 0442363172
E-mail* uvil@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Ювілейний»
повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 24 квітня 2013 року о 12:00
за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні актової зали.
Реєстрація акціонерів та їх представників з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу . Представникам акціонерів мати документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 год. 18 квітня 2013року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження
регламенту.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012рік. Затвердження звіту. Основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.
3. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік . Затвердження звіту .
4. Затвердження річного звіту ( балансу ) товариства, використання прибутку за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності( тис. грн.)
Назва показників Період
звітній Попередній
Усього активи 1802,4 2012,3
Основні засоби 811,6 757,9
Запаси 27,3 41,5
Сумарна дебіторська заборгованість 91,0 59,5
Статутний капітал 228,7 228,7
Поточні зобов’язання 131,4 134,4
Чисельність працівників на кінець звітнього періоду 14 14
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20 щосереди з 10.00 до 13.00.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна.
Довідки за телефоном: ( 044) 236-50-52.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Царук Марія Степанівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2013
(дата)