Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  12.03.2020 23:13:01
Дата здійснення дії: 15.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Ювілейний"
Код за ЄДРПОУ:  00846694
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Ювілейний»,

місцезнаходження якого: м. Київ, пр. Перемоги, 20

 повідомляє, що  річні Загальні збори акціонерів товариства  відбудуться  15 квітня   2020 року об 11:00 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні  офісу товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10:00 до 10:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних  Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ювілейний» буде складено станом на 24:00 год. 09 квітня 2020 року.

Проект  порядку денного з проектами рішень:

  1. Обрання   лічильної   комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ювілейний» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії.  Обрання  Голови    та   секретаря  річних Загальних  зборів  акціонерів.  Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію чисельністю - 1 особа, персонально  Сизонюк М.О.

2.Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних річних Загальних зборів акціонерів.

3.Обрати Головою зборів – Царук М.С., секретарем   –  Кіютіну Н.М.

4. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів: доповідь – до 15 хв.; виступи – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

 

  1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік  та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

 

Проект рішення:

Затвердити  звіт виконавчого органу про  результати  фінансово-господарської   діяльності  Товариства за  2019 рік.

 

  1. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

 

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства  про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

 

  1. Затвердження річного звіту Товариства, розподілу  прибутку  за 2019 рік.   

 

Проект рішення:  

Затвердити річний звіт Товариства станом за 2019 рік, дивіденди не нараховувати і не виплачувати, прибуток  за 2019 рік , що залишився після сплати податків,  в сумі 21,2 тис. гривень направити на потреби ПрАТ «Ювілейний».

 

  1. Про надання повноважень Директору Товариства щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) для виконання вимог, які передбачені чинним законодавством України, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

 

Проект рішення:

Надати повноваження Директору Товариства щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) для виконання вимог, які передбачені чинним законодавством України, визначити умови договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлювати розміру оплати його (її) послуг.

 

  1. Про схвалення рішення виконавчого органу Товариства про обрання аудитора ПрАТ «Ювілейний».

 

Проект рішення:

Схвалити рішення виконавчого органу Товариства щодо обрання зовнішнім аудитором Товариства аудиторську компанію ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АВАНТ» для висловлення думки та перевірки інформації, яка міститься в  звіті про корпоративне управління Товариства, за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, та затвердити умови договору з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АВАНТ».

 

  1. Про затвердження Положення про винагороду Директора ПрАТ «Ювілейний».

 

Проект рішення:

  1. Затвердити Положення про винагороду Директора ПрАТ «Ювілейний».

 

Основні  показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)  

Назва показників

Період

звітний

попередній

Усього активи

1339,5

1240,5

Основні засоби

699,6

707,3

Запаси

8,1

9,8

Сумарна дебіторська заборгованість

316,6

322,7

Грошові кошти  та їх еквіваленти

313,8

197,5

Нерозподілений прибуток

205,2

187,1

Власний капітал

1085,9

1064,7

Зареєстрований ( пайовий/статутний ) капітал

228,7

228,7

Довгострокові  зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання

253,6

175,8

Чистий   фінансовий результат : прибуток ( збиток)

21,2

3,1

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

22865

22865

Чистий  прибуток ( збиток) на одну просту акцію ( грн.)

0,9272

0,1356

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 02.03.2020 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 22 865 (двадцять дві тисячі вісімсот шістдесят п’ять) шт.;

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій- 22 465 (двадцять дві тисячі чотириста шістдесят п’ять) шт.

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних  зборів акціонерів  за  місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20  щосереди  з  10:00 до 13:00, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна  особа за ознайомлення акціонерів з  документами   по  підготовці до річних Загальних зборів  акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна. Довідки за телефоном: ( 044) 236-50-52. Адреса веб-сайту ПрАТ «Ювілейний», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.00846694.smida.gov.ua

 

Директор ПрАТ «Ювілейний.