Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.11.2019 19:56:01
Дата здійснення дії: 17.12.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Ювілейний"
Код за ЄДРПОУ:  00846694
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Ювілейний»,

місцезнаходження якого: м. Київ, пр. Перемоги, 20

 повідомляє, що  позачергові Загальні збори акціонерів товариства  відбудуться  17 грудня  2019 року о 13:00 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні  офісу товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 12:00 до 12:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних  Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ювілейний» буде складено станом на 24:00 год. 11 грудня 2019 року.

Проект  порядку денного з проектами рішень:

1.     Обрання   лічильної   комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЮВІЛЕЙНИЙ» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії.  Обрання  Голови    та   секретаря  позачергових Загальних  зборів  акціонерів.  Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 1.1.Обрати Лічильну комісію чисельністю - 1 особа, персонально  Сизонюк М.О. 1.2.Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних річних Загальних зборів акціонерів.1.3.Обрати Головою зборів – Царук М.С., секретарем   –  Кіютіну Н.М. 1.4. Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: доповідь – до 15 хв.; виступи – до 10 хв.;відповіді на запитання – до 10 хвилин.

2.     Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:1. Внести зміни до Статуту «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮВІЛЕЙНИЙ», виклавши його в новій редакції, 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮВІЛЕЙНИЙ». 3. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮВІЛЕЙНИЙ» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮВІЛЕЙНИЙ» з правом передоручення.

3.     Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮВІЛЕЙНИЙ» припинити повноваження Ревізора Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 11.11.2019 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 22 865 (двадцять дві тисячі вісімсот шістдесят п’ять) шт.;

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій- 22 465 (двадцять дві тисячі чотириста шістдесят п’ять) шт.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних  зборів акціонерів  за  місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20  щосереди  з  10:00 до 13:00, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна  особа за ознайомлення акціонерів з  документами   по  підготовці до річних Загальних зборів  акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна. Довідки за телефоном: ( 044) 236-50-52. Адреса веб-сайту ПрАТ «Ювілейний», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.00846694.smida.gov.ua

Директор ПрАТ «Ювілейний.